free Rum

建摄人:

inhiu:

乌克兰之行,关键字:
切尔诺贝利废墟,苏维埃未来主义派建筑,城市下水系统隧道
更多图片和完整拍摄经历请见此链接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/22700762

weibo: inhiu
instagram: inhiu

为了寻找你 我搬进鸟的眼睛 经常盯着路过的风

《路边野餐》